Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Христин Бюти“ ООД, с ЕИК: 206520052, гр.Варна кв.Свети Иван Рилски 27, наричано по-долу “Nailzone”, от една страна, и Потребителите наричани по-долу Ползватели,  на платформата за електронна търговия www.nailzone.bg, наричана по-долу www.nailzone.bg.
Данни за контакт:
имейл адрес: info@nailzone.bg
телефон: 0893485959
І. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: „Христин Бюти“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, кв. Свети Иван Рилски 27
 3. Данни за кореспонденция: България, гр. Варна, ул. Йосиф Брадати 61 телефон 0893485959
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 206520052
 5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2)Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
6.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206520052
II ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
www.nailzone.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.nailzone.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Nailzone в платформата стоки, включително следното:
 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Nilzone и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Nailzone договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.nailzone.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Nailzone в платформата www.nailzone.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Nailzone в платформата www.nailzone.bgчрез интерфейса на страницата на www.nailzone.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.nailzone.bgв Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Nailzone организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Ползвателите използват интерфейса на уебсайта на „Nailzone”, за да сключват договори с „Nailzone“ за предлаганите стоки и услуги.
Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Nailzone”.
По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Nailzone в платформата www.nailzone.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.
Ползвателите заплащат на Nailzone на платформата www.nailzone.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.nailzone.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.nailzone.bg. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.
Ползвателят и Nailzone в платформата www.nailzone.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
III ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Nailzone в платформата www.nailzone.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата www.nailzone.bg стоки.
В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, общите условия се приемат с момента на финализиране на поръчката.
IV ПОРЪЧКА
Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Nailzone”, за да сключват договори с „Nailzone“ за предлаганите стоки и услуги.
Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Nailzone”
При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга „Nailzone“ си запазва правото да откаже поръчката.
След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „Nailzone”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.
Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
“ Nailzone ” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
“ Nailzone ” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “ Nailzone ”;
са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ Nailzone ”.
V ЦЕНИ
Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на „Nailzone ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
„Nailzone ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
„Nailzone ” може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Nailzone ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.
VI ПЛАЩАНЕ
Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж, и плащане с дебитна/кредитна карта. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лева. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането. На сайта е възможно и плащане с банков превод по банковата сметка на Христин Бюти ООД, по която Потребителят трябва да преведе дължимата за поръчаните продукти и изчислената от сайта цена за доставка сума, в случай че такава е дължима. В описание към превода се записва номера на поръчката.
Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка и комисионни по пощенски парични преводи на куриера при получаването на стоката.
„Nailzone ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Nailzone ”.
VII ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Nailzone ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
„Nailzone“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
За упражняване правото на отказ „Nailzone“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Nailzone“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Nailzone ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
„Nailzone“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми „Nailzone ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Когато във връзка с изпълнението по договора „Nailzone“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Nailzone“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет са:
стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
услуга, която е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
„Nailzone ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
VIII ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до офис на Еконт Варна Колхозен пазар, за Христин Бюти ООД, телефон 0893485959.
Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от Ползвателя.
Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:
– Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.
– Нарушена цялост на гаранционните стикери.
– Серийният номер, ако има такъв, е бил премахнат, заличен, увреден или е нечетим по какъвто и да е начин.
– Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности.
– Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.
– Използване на зарядни у-ва, различни от приложените в комплекта.
– Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.
Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до изтичане на гаранционния срок.
IX ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Nailzone ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Nailzone ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Nailzone ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Nailzone ”, „Nailzone ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Nailzone ”.
„Nailzone” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
„Nailzone ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Nailzone” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
X ПРЕКРАТЯВАНЕ
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Nailzone в платформата www.nailzone.bg се прекратяват в следните случаи:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформатаwww.nailzone.bg В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Nailzone има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.nailzone.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
XI ОТГОВОРНОСТ
Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата www.nailzone.bg и Nailzone при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (3) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Nailzone не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Nailzone не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
Nailzone не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.nailzone.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Nailzone.
Nailzone не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
Nailzone не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
Nailzone не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
XII ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
„Nailzone ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Nailzone ” в срок от 1 (един) месец от получаването на съобщението по предходния член.
В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
XIII ПРИЛОЖИМО ПРАВО
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Христин Бюти“ ООД и Потребител е Обща помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До „Христин Бюти“ ООД
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………
СПОРОВЕ
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Elena art nails“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show